jueves, 15 de julio de 2010

Respuesta del Conseller Nadal al diputado de ICV-EU Jaume Bosch

El Sr. Jordi Sanjose,nos ha remitido la contestación del conseller de obras publicas sr. nadal, al diputado de ICV-EU Jaume bosch,en referencia al momento actual del soterrament de la via ferrea a su paso por sant feliu como creo que es de interes general lo colgamos, en la pagina de la a.a.vv a fin de estar al loro de como va el tema.

 Pregunta al Govern sobre el projecte de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 310-00450/08)

La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l'il·lustre senyor Jaume Bosch.

El Sr. Bosch i Mestres
Honorable conseller Nadal. Vostè coneix prou bé la problemàtica que representa per Sant Feliu de Llobregat el pas de les vies de Renfe pel bell mig de la ciutat.
El tren, a manca d'un metro llargament desitjat, és una via de comunicació imprescindible amb Barcelona, però actua, alhora, com a barrera que impedeix la comunicació fluïda entre els barris de la ciutat.
El pas a nivell ha esdevingut un perill constant per als vianants, amb nombrosos accidents mortals durant els darrers anys, el darrer, al 23 de juny, el mateix dia de la tragèdia de Castelldefels.
A l'any 1980, ben poc després de les primeres eleccions municipals democràtiques, el llavors alcalde de Sant Feliu, el conseller Francesc Baltasar, va iniciar les gestions per aconseguir el soterrament de les vies.
Davant la manca de reacció de l'Administració central, a l'any 94, va lliurar més de vint mil signatures exigint el soterrament. A l'any 96, s'inclou, per primera vegada, una partida en els pressupostos de l'Estat. A l'any 2002, el llavors alcalde Àngel Merino arriba a un acord amb el Govern central per establir un conveni a tres bandes, Estat, Generalitat i Ajuntament, però el Govern de Convergència i Unió es nega a participar-hi.
Aquest conveni es va signar, per fi, amb la seva participació, a l'any 2006 i, durant l'any 2009, surten a exposició pública el projecte i l'estudi d'impacte ambiental; tot semblava indicar que, a l'any 2010, s'adjudicarien les obres.
Però la ciutadania de Sant Feliu té, ara, dos motius de preocupació, d'una banda, el Parlament va aprovar fa ben poc, per unanimitat, instar la construcció d'una tercera via entre Martorell i Barcelona en els trams on tècnicament sigui possible. Però Convergència i Unió, en les explicacions de la seva campanya sobre aquesta tercera via, ha exigit la paralització del projecte de soterrament de Sant Feliu de Llobregat, al·legant, segons l'alcalde de Martorell, que, «si es fa el soterrament, caldrà esperar dos-cents anys per fer possible aquesta reivindicació», literal.
Molta gent es pregunta a Sant Feliu per què, després de trenta anys de mobilitzacions i gestions i després que Convergència i Unió governés durant vint-i-tres anys, és ara, amb el projecte aprovat, quan Convergència en demana la paralització, en contra de l'opinió de la ciutadania i l'ajuntament.
Creiem que la resolució pot acabar amb la polèmica, però voldríem aclarir la qüestió.
D'una altra banda, l'anunci de retallada o retard en les inversions de l'Estat a Catalunya anunciat pel president del Govern central ens fa témer que el soterrament es vegi afectat en el seu calendari d'execució, quan l'ajuntament donava per fet que les obres s'iniciarien durant l'any 2011.
És sobre aquestes dues preocupacions, conseller que voldríem conèixer el posicionament del Govern de la Generalitat.
Gràcies.

El president
Té la paraula l'honorable senyor Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Sr. Joaquim Nadal i Farreras)

Gràcies, senyor president. Senyor diputat. Li puc ben assegura que la voluntat del Govern de Catalunya és donar resposta i satisfacció als ciutadans de Sant Feliu de Llobregat en poc temps i que no hagin d'esperar aquests trenta anys que han hagut d'esperar. I ho dic (remor de veus), ho dic, avui, en què han coincidit en aquesta tribuna la figura de dos alcaldes històrics que, cadascuna a la seva població, Antoni Farrés i Francesc Baltasar, s'han mogut per aconseguir que hi hagués resposta a les reivindicacions justes dels veïns i veïnes dels seus respectius municipis.
Per tant, en aquests moments, tenim tres projectes a punt, un projecte del Ministeri de Foment de soterrament i integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat amb un cost de 106.800.000 euros, que significa el soterrament i integració urbana de la via del tren amb un quilòmetre i mig de soterrament i una estació nova; tenim a punt d'acabar el projecte de perllongament des de l'estació del consell comarcal del tramvia cap a dins de Sant Feliu de Llobregat, que està redactant i acabant l'ATM, i tenim també a punt d'acabar-se un estudi que ha desenvolupat l'Adif per tal quadruplicar les vies en la línia de Vilafranca, en tots aquells trams en què sigui tècnicament possible, deixant molt clar que no és possible ni a Molins ni a Sant Feliu de Llobregat, però que serà possible quadruplicar i fer apartadors en altres àmbits.
Amb tot això apunt, li puc també assegurar que és voluntat del Govern de Catalunya de fer tot el possible per complir els compromisos que vam prendre amb el Ministeri de Foment de participació conjunta ajuntament, Govern de la Generalitat i Govern de l'Estat en el finançament compartit d'aquesta obra i és també voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya d'incorporar aquesta obra, tant com sigui possible, en les previsions de la disposició addicional tercera.
Amb tots aquests elements, no puc pas gosar dir una data concreta, però jo vull pensar –i crec que és possible– que les obres es licitin –no dic «comencin», es licitin– dins de l'any 2011.

martes, 13 de julio de 2010

LAS DIPUTACIONES Y SU COMETIDO

 A QUI OS REPRODUCIMOS UN ARTICULO QUE APARECE EN 20 MINUTOS QUE ME PARECE INTERESANTE PARA DARNOS CUENTA DE LA CANTIDAD DE DUPLICIDAD DE CARGOS PUBLICOS QUE EXISTEN Y SU FUNCION

Más sueldos que inversiones en las diputaciones provinciales españolas

Más sueldos que inversiones en las diputaciones provinciales 
españolas  (Imagen: ARCHIVO)
  • ¿Son útiles las diputaciones provinciales?
  • 32 de las 49 que hay gastan más en nóminas que en proyectos.
  El ministro de Fomento, José Blanco, lanzó el envite: "¿Tiene sentido en una Administración tan descentralizada como la española que sigan existiendo las diputaciones provinciales?". En un contexto de crisis como el actual, el número dos del PSOE abogó por abrir un debate para analizar "dónde pueden darse duplicidades y si hay entidades que se pueden suprimir". UPyD es el único partido que aboga por eliminarlas
Una reflexión que ha sido recogida por UPyD, el único partido que aboga por eliminarlas. Rosa Díez cree que sobreviven porque son muy útiles para que las formaciones políticas puedan 'colocar' a sus cargos, a los que se quedan fuera de comunidades, ayuntamientos o cajas de ahorro.
Con los datos en la mano, el debate de las diputaciones, que en 2012 cumplirán 200 años de existencia, está abierto. 20 minutos ha analizado a las 49 que hay en España, incluyendo las diputaciones forales vascas, los consells de Baleares y los cabildos de Canarias. Y 32 de ellas gastan más en pagar sueldos de cargos y funcionarios que en invertir en las provincias que gestionan. Sin contar con las tres vascas, que tienen más competencias que el resto y son las que menos dedican a nóminas, el resto de 46 diputaciones tuvieron en 2009 un presupuesto global de 8.900 millones, de los que 2.476 millones (el 28%) se destinaron a gastos en personal. Y sólo 1.707 millones (otro 19%) a financiar inversiones.
Toledo y Barcelona
Los casos más sangrantes son las diputaciones de Toledo y Barcelona. La primera destina el 42,6% de su presupuesto a salarios y sólo un 7,7% a inversiones. Y la segunda, el 37,7% a nóminas y sólo un 6,2% a proyectos. En el otro lado de la balanza está la de Huesca, que es la que menos gasta en salarios en relación con su presupuesto: sólo un 13,5%. Toledo destina el 42,6% de su presupuesto a salarios y sólo un 7,7% a inversiones
Lo que está claro es que cada español debe sustentar con sus impuestos cinco niveles de administraciones: la UE, el Estado, las comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos. Cuatro en el caso de los ciudadanos que viven en una región con una única provincia, como Madrid o La Rioja, sin diputaciones.
Su función es ser una especie de gestor de ayuntamientos. Administran los servicios de municipios pequeños que no se valen por sí mismos. El caso más reciente, aunque no sea un buen ejemplo, es el de la Diputación de Alicante. Ella coordina la recogida de basura de 27 municipios. Un servicio que está siendo investigado judicialmente por irregularidades en la adjudicación. En el caso de sus presidentes, la reducción salarial ha oscilado entre un 6,9% y un 15%
Imitando a comunidades y ayuntamientos, todas las diputaciones consultadas han aplicado recortes en los sueldos de sus funcionarios y cargos públicos para paliar el déficit. En el caso de sus presidentes, la reducción salarial ha oscilado entre un 6,9% y un 15%. Antes del recorte, 19 presidentes de diputaciones cobraban más que Zapatero (78.185 euros anuales). Después de bajarse el sueldo, once mantienen aún una nómina más alta que ZP.
El de Barcelona es el que más cobra. Pasa de 151.272 euros anuales a 128.580 euros. El que menos percibe es el de Burgos (50.991 euros). Dos instituciones, el cabildo insular de La Palma y la diputación de Teruel, sólo han especificado qué porcentaje se han bajado sus presidentes, no el sueldo.
Presidentes muy poco generosos
Algunos presidentes han sido poco generosos a la hora de bajarse el sueldo. Es el caso del de la diputación de Castellón, el mediático Carlos Fabra (PP). Según las recomendaciones de la Federación Española de Municipios, Fabra debería habérselo rebajado un 15%, aunque sólo lo ha hecho un 7%. El de Girona, Enric Vilert, el quinto con mejor salario de España, sí se lo va a reducir un 15%, aunque en 2007 se lo había subido un 42%. Pasa de 98.000 euros brutos anuales a 83.300 euros.

lunes, 12 de julio de 2010

Desastre en la Pista de la Riera

En nombre de las asociaciones, que conjuntamente organizamos ver la final de la copa del mundo, en la pista de la riera, pedimos disculpas por no llevarse a cabo como nosotros deseabamos, por culpa de ciertas personas sin escrupulos ,que aprovechandose del momento, quisieron hacer su agosto pasandose por gente entendida en la materia ,cuando en realidad no tenian ni idea ,con el mezquino fin de lucrarse a costa de la ilusion de un grupo de gente , por eso volvemos a repetir   perdón , perdón.....perdón............

sábado, 10 de julio de 2010

Todos con la Roja

En vista del gran interes de nuestros vecinos, por nuestra selección de futbol y con motivo de la final del dia 11 de julio en sudafrica estas asociaciones ( A.VV deCan Calders , Peña Betica y Can Calders Comerç) nos hemos unido para traer al barrio una pantalla grande en la pista cubierta de la riera con el fin de disfrutar todos juntos de este espectaculo.
Os esperamos en la pista desde las 18 horas hasta ..................

martes, 6 de julio de 2010

Postura de la A.VV de Can Calders al ultimo santfeliu respon

En vista de que no se nos tiene en cuenta , en cuanto al contenido de santfeliu respon y considerando que algunas de las cosas que se dicen ( los sueldos y el tema del  encargado de la brigada) en la que no estamos de acuerdo. Consideramos que hay cosas de ciudad para tratar mas importantes como el soterrament de las vias del tren y las consecuencias que puede tener las rebajas del gobierno en infractucturas ferroviarias,no podemos entrar en cuestiones de indole personal. Nosotros no estamos en la federacion, para ajustar cuentas con nadie sino para servir al pueblo con aciertos y desaciertos. por eso nos replantearemos, si merece la pena seguir.
siendo consecuente con nuestra postura, nosotros no damos nuestro apoyo ni estamos de acuerdo con las opiniones vertidas en la publicacion.